REKLAMACJE TOWARÓW

1. Produkty oferowane w sklepie są̨ fabrycznie nowe i oryginalne. Run & Ski Travel odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Run & Ski Travel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się̨ usunąć́ w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być́ reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

4. Reklamację można złożyć́ drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Run & Ski Travel ul. Jacka 26, 41-707 Ruda Śląska. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują̨ następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

a) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę̨ usunie, albo

b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

8. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:

a) Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość́ skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń́:
(I) możliwość́ zwrócenia się̨ z wnioskiem o przeprowadzenie postepowania w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823 z późn. zm.),

(II) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;


(III) zwrócenie się̨ do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą̨ także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów.


b) Jednocześnie informujemy, że powyższe postepowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić́ na nie zgodę̨.

c) Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś́ także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń́ w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.

d) Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą̨ którego można złożyć́ skargę̨. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.

Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostepnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów miedzy konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.

e) Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: biuro@femi-love.pl.

9. Powyższe postanowienia stosuje się̨ odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę̨ bezpośrednio związaną z jej działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią̨ działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.