Regulamin sklepu

obowiązujący w: „RUN & SKI TRAVEL ARLETA ŻYMŁA”

z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707) przy ul. Jacka 26

NIP: 6412453085, REGON: 241017689

(dalej jako: „Sklep” lub „Run & Ski Travel”)

I WSTĘP 

1. Arleta Żymła prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: „Run & Ski Travel Arleta Żymła”, adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Jacka 26, 41-707 Ruda Śląska, NIP: 6412453085 oraz REGON: 241017689, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem internetowym: www.femi-love.pl („SKLEP”). Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Bezpieczeństwa ochrony danych oraz Polityce praw osób, których dane są przetwarzane.  

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady składania zamówień́ oraz zawierania umów sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie („Towar” lub „Towary”). 

3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać́ w dowolnym momencie, poprzez „klikniecie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią̨ zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu. 

5. Towary w Sklepie są̨ szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują̨ się̨ informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp. 

6. Zdjęcia i prezentacje Towarów służą̨ ich prezentacji. 

II ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW 

1. Run &Ski Travel umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi drogą elektroniczną przewidziane w niniejszym Regulaminie. 

2. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest miedzy użytkownikiem Sklepu („KLIENT”), a Arletą Żymła prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: „Run & Ski Travel Arleta Żymła”. 

3. Warunkiem zakupu Towaru ze Sklepu jest zapoznanie się̨ z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. 

4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być́ zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Run & Ski Travel zastrzega sobie możliwość́ odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, iż uniemożliwiają̨ realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają̨ prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Run & Ski Travel podejmie próbę̨ kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia. 

5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji. 

6. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do: 

a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa; 

b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania; 

c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej; 

d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Run & Ski Travel; 

e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego. 

III ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY: 

1. Sklep umożliwia składanie zamówień́ na Towary strony Sklepu (on-line), zgodnie z procedurą składania zamówień́ określoną w Regulaminie. 

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę̨, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą̨ realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. 

3. Klient może złożyć́ zamówienie bez konieczności zakładania konta w Sklepie (tzw. zakupy bez rejestracji). 

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego, a także złożenie prawnie wymaganych oświadczeń, w tym potwierdzenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz Klauzulą informacyjną RODO. 

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać́ wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść́ do „Koszyka” i kontynuować́ procedurę̨ składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji. 

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia. 

7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę̨ Klienta złożoną Arlecie Żymła prowadzącej działalności gospodarczą pod firmą: Run & Ski Treavel, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią̨ zamówienia, oraz niniejszym Regulaminem. 

8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta. 

9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Arletą Żymła prowadzącą działalności gospodarczą pod firmą: Run & Ski Travel umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. 

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem. 

11. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż̇ płatność́ „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:  dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają̨ dostawę̨ towaru, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych przelewy24 lub płatność́ za zamówienie nie została uiszczona w czasie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. 

13. Kupujący działający jako przedsiębiorca, który zamierza nabyć́ Towary w Sklepie Internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązany jest przekazać́ dane umożliwiające Sprzedającemu wystawienie faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed zawarciem umowy sprzedaży Towarów. 

IV DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW 

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i zapłać́”. 

2. Przewidywany czas dostawy to 4 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności w okresach wzmożonych zakupów w Sklepie, całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć́ 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać́ opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą̨ serwisu przelewy24 bądź́ zwykłym przelewem internetowym). 

3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. 

4. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską. 

5. Zamówienia o wartości powyżej 299,00 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych wysyłane są̨ na koszt Sklepu.
W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. 

Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz druk wymiany/zwrotu towaru. 

10. Dostawy Towarów realizowane są̨ tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

V CENY I METODY PŁATNOŚCI 

1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów. 

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają̨ wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki. 

3. Klient płaci cenę̨ za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru: 

a) „za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (opcja dostępna w przypadku zamówień́ o wartości nie wyższej niż̇ 100 zł), 

b) przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym przelewy24 przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (przelewy24.) w terminie do 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć́ zamówienia i wybrać́ inną formę̨ płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

4. Run & Ski Travel zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się̨ w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź́ wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają̨ praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania. 

VI. REKLAMACJE TOWARÓW 

1. Produkty oferowane w sklepie są̨ fabrycznie nowe i oryginalne. Run & Ski Travel odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 

2. Run & Ski Travel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się̨ usunąć́ w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być́ reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. 

4. Reklamację można złożyć́ drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Run & Ski Travel ul. Jacka 26, 41-707 Ruda Śląska. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. 

5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują̨ następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego: 

a) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę̨ usunie, albo 

b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. 

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji. 

7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody. 

8. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów: 

a) Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość́ skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń́:
(I) możliwość́ zwrócenia się̨ z wnioskiem o przeprowadzenie postepowania w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823 z późn. zm.), 

(II) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;


(III) zwrócenie się̨ do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą̨ także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów. 


b) Jednocześnie informujemy, że powyższe postepowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić́ na nie zgodę̨. 

c) Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś́ także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń́ w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”. 

d) Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą̨ którego można złożyć́ skargę̨. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr. 

Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostepnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów miedzy konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej. 

e) Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: biuro@femi-love.pl. 

9. Powyższe postanowienia stosuje się̨ odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę̨ bezpośrednio związaną z jej działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią̨ działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

VII ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY 

1 Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się:

– dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

– dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane między innymi pisemnie na adres: ul. Jacka 26, 41-707 Ruda Śląska lub w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie Sklepu, albo na adres e-mail: biuro@femi-love.pl

5. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Produkt zakupiony przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.

7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem.

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały przez niego dokonane ich zwrot nastąpi niezwłocznie przez Sprzedawcę, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez niego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta innego sposobu dostarczenia Produktu ponosi Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.

11. Zwracany towar należy odesłać na adres: 

Run & Ski Travel

ul. Jacka 26

41-707 Ruda Śląska

VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA 

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem, 

b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie, 

c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów. 

2. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej. 

3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są̨ następujące: 

a) Dostęp do sieci Internet, 

b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Chrome, Opera, FireFox lub podobne), 

c) Posiadanie konta poczty elektronicznej. 

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą̨ być́ składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: biuro@femi-love.pl. Reklamacja Klienta powinna zawierać́ oznaczenie usługobiorcy oraz krostki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań́, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż̇ 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość́ wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail. 

XI ZAPISY KOŃCOWE 

1. Brak akceptacji postanowień́ niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się̨ z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną̨ poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. 

2. Do umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu. 

4. Sadem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sad miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów prawa. 

5. Run & Ski Travel może dokonać́ zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących ważnych przyczyn: 

a) zmiana przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów prawa na skutek orzeczeń́ sadow, decyzji administracyjnych, interpretacji, wyjaśnień́ lub zaleceń́ wydanych przez właściwe urzędy lub organy, jeśli ma ona wpływ na kwestie objęte Regulaminem; 

b) zmiana sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem spowodowana względami technicznymi i technologicznymi, względami bezpieczeństwa, usprawnieniem działania Sklepu lub podniesieniem jakości świadczonych usług; 

c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności lub usług, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług; 

d) zmiana sposobów płatności lub wysyłki oraz zmiana kosztów wysyłki; 

e) konieczność́ wprowadzenia zmian redakcyjnych; 

6. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień́ złożonych po wejściu w życie zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień́ Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. 

7. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą̨ do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych. 

Opublikowano dnia ____ 2021 roku

Wzór

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)    

Arleta Żymła 

Run & Ski Travel 

Ul. Jacka 26

41-707 Ruda Śląska 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

Ja, …………………………………… …………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących przedmiotów, określonych parametrami:


1. Numer zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Towar, którego dotyczy zwrot: …………………………………………………………………………………………………… 

3. Cena towaru, którego dotyczy zwrot: …………………………………………………………………………………………..

4. Data złożenia zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………… 

DANE KLIENTA:

1. Imię̨ i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Proszę̨ o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy: 

Pełne dane właściciela rachunku: …………………………………………………………………………………………………..

Numer konta: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Data: Czytelny podpis:

Zwracana towar nie może nosić́ śladów użytkowania – musi mieć́ metki, nie może być́ ubrudzony, nie może pachnieć́ proszkiem do prania, perfumami itp. PROSIMY DOŁĄCZYĆ PARAGON/FAKTURĘ!!!