KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arleta Żymła prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: „Run & Ski Travel Arleta Żymła”, adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Jacka 26, 41-707 Ruda Śląska, NIP: 6412453085. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować się ze mną pod adresem biuro@femi-love.pl tel.: 512 276 780.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych na stronie internetowej należącej do Administratora Danych Osobowych, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy;
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty, które współpracują ze mną
  w zakresie prowadzonej działalności (m.in. kancelarie prawne, podmioty wykonujące usługi IT lub usługi marketingowe), w tym podmioty świadczące usługi księgowe, lecz te jedynie w zakresie imienia, nazwiska, adresu oraz numeru NIP.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających
  z łączącej nas umowy cywilnoprawnej
  tj. na koniec roku kalendarzowego, w którym upłynęło 6 lata od zakupu.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży (warunek zakupu towarów na stronie internetowej należącej do Administratora Danych Osobowych). W razie niepodania danych osobowych, zakup towarów będzie niemożliwy.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi danych osobowych (dane kontaktowe wskazane są w pkt 1). Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia there live the blind texts.